DORADZTWO

Doradztwo podatkowe

Nasze usługi w zakresie doradztwa polegają na przygotowaniu opinii podatkowych dotyczących konkretnych zagadnień związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą, lub świadczeniu bezpośredniej bieżącej usługi doradztwa podatkowego w formie uzgodnionej z klientem.  W szczególności nasza oferta obejmuje:

podatek dochodowy od osób prawnych

podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek od towarów i usług

podatek od czynności cywilno-prawnych

Opracowanie dokumentacji podatkowej

Mamy szerokie doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji podatkowych cen transferowych. Przygotowywane przez nas dokumentacje podatkowe są ściśle dostosowane do specyfiki Państwa działalności. Instrukcje podatkowe są skutecznym instrumentem usprawnienia zarządzania podatkami.

Doradztwo w zakresie rachunkowości

W celu optymalizacji funkcjonowania służb finansowo-księgowych oraz jakości informacji uzyskiwanej przez kadrę zarządzającą proponujemy Państwu doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia ksiąg. Wykorzystując obowiązujące normy prawne i wypracowane standardy dobrych praktyk pomagamy w przygotowaniu:

polityki rachunkowości

zakładowych planów kont

instrukcji obiegu dokumentów w jednostce

oraz pozostałych instrukcji usprawniających funkcjonowanie jednostki

Analizy due diligence

Nadrzędnym celem analizy due diligence jest identyfikacja ryzyk i zagrożeń w podmiocie objętym badaniem oraz sporządzenie raportu przedstawiającego wiarygodną informację o badanym podmiocie. Rezultaty due diligence mają często znaczący wpływ na ocenę rzetelności wyceny badanego podmiotu oraz ryzyka i opłacalności przedmiotowej inwestycji. Wysoki poziom wiedzy merytorycznej i doświadczenia naszego zespołu pozwala na zidentyfikowanie i skwantyfikowanie ryzyk i zagrożeń występujących w podmiocie objętym badaniem due diligence.

Wycena przedsiębiorstw

Przedmiot usług w zakresie wyceny przedsiębiorstwa obejmuje zarówno wycenę spółki, jej zorganizowanej części lub jej poszczególnych składników majątkowych. Do wyceny zespół Kancelarii stosuje zróżnicowane metody, w zależności od potrzeb Klienta.

Przegląd systemów kontroli wewnętrznej

Dokonujemy zarówno przeglądu poprawności projektu systemu kontroli wewnętrznej w jednostce jak i skuteczności jej rzeczywistego funkcjonowania. Wdrażane przez nas narzędzia pozwalają wspierać służby finansowo – księgowe poprzez wypracowanie standardów dobrych praktyk dostosowanych indywidualnie do potrzeb konkretnego klienta. Zaproponowane rozwiązania podnoszą efektywność zarządzania i umożliwiają podejmowanie optymalnych decyzji zarówno operacyjnych, jak i strategicznych.