AUDYT

Badanie sprawozdań finansowych

- badań rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości

- badań rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

- przeglądów  śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Korzystamy ze sprawdzonych metod i narzędzi oraz starannie dopracowanej metodologii badania. Badania przeprowadzamy zgodnie z:

- rozdziałem 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

- Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej, wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów

- Międzynarodowymi  Standardami Rewizji Finansowej wydanymi przez IFAC

- kodeksem etyki zawodowych księgowych wydanym przez IFAC

Nasze podejście do badania sprawozdań finansowych bazuje na otwartej komunikacji z klientem. Proponujemy sporządzenie sprawozdania finansowego na specjalnie skonstruowanych przez nas wzorach zapewniających szybkie przygotowanie wszystkich wymaganych ujawnień.

Po zakończeniu audytu przedstawiamy Państwu opinię i raport z badania jednostki oraz list do Zarządu zawierający istotne spostrzeżenia poczynione w trakcie badania ze wskazaniem ewentualnych zagrożeń podatkowych lub ekonomicznych. Na Państwa życzenie dokonujemy przekładu raportu i opinii z badania sprawozdania finansowego na język angielski lub niemiecki. Pragniemy zauważyć, że nasza koncepcja audytu nie ogranicza się tylko do weryfikacji liczb i ujawnień ale obejmuje również identyfikację ryzyka, wskazanie go klientowi i ewentualną pomoc w jego ograniczeniu lub wyeliminowaniu.

Badanie pakietów konsolidacyjnych

- posiadamy doświadczenie w badaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Oprócz badania sprawozdań grupy oferujemy pomoc przy sporządzaniu pakietów. Świadczymy usługi w zakresie identyfikacji różnic pomiędzy grupowymi zasadami rachunkowości i tymi stosowanymi przez jednostkę oraz opracowujemy jednolite zasady rachunkowości dla grupy kapitałowej.

Przeglądy ksiąg rachunkowych

W celu sprawdzenia czy sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuacje majątkową i finansową firmy oraz czy wynik jednostki został określony w poprawnej wysokości nasza Kancelaria dokonuje przeglądów ksiąg rachunkowych. Przegląd ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego zwykle dokonywany jest za okres inny niż rok obrotowy, lub sporządzonych na inny dzień niż dzień bilansowy. Efektem badania jest raport skierowany do zarządu badanej jednostki lub organu nadzoru, w którym biegły rewident zwraca uwagę na ewentualne nieprawidłowości. W zakres przeglądu najczęściej zaliczane są:

rozpoznanie profilu działalności firmy, wstępny przegląd ksiąg rachunkowych

analiza i ocena stanu kontroli wewnętrznej

ocena systemu rachunkowości na podstawie zakładowego planu kont, obiegu dokumentów oraz innych dokumentów wewnętrznych

właściwa analiza prawidłowości i rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych

Badanie realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską

Audyt obejmuje sprawdzenie dokumentacji dotyczącej realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską oraz procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do rozliczania otrzymanych środków oraz odpowiedniego udokumentowania realizacji projektu